فکر نمی کنم پخش کردن عکس های شخصی دیگران کار درستی باشه!!!

تکرار شه جریمه می شید

amirBM